Paradigm (pagrindinė forma): eiti, eina, ėjo (RDF)

(I) einu
Tu (You) eini
Jis/Ji (He/She) eina
Mes (We) einame
Jūs (You) einate
Jie/Jos (They) eina
(I) ėjau
Tu (You) ėjai
Jis/Ji (He/She) ėjo
Mes (We) ėjome
Jūs (You) ėjote
Jie/Jos (They) ėjo
(I) eidavau
Tu (You) eidavai
Jis/Ji (He/She) eidavo
Mes (We) eidavome
Jūs (You) eidavote
Jie/Jos (They) eidavo
(I) eisiu
Tu (You) eisi
Jis/Ji (He/She) eis
Mes (We) eisime
Jūs (You) eisite
Jie/Jos (They) eis
(I) eičiau
Tu (You) eitum
Jis/Ji (He/She) eitų
Mes (We) eitumėme
Jūs (You) eitumėte
Jie/Jos (They) eitų
(I) -
Tu (You) eik
Jis/Ji (He/She) -
Mes (We) eikime
Jūs (You) eikite
Jie/Jos (They) -
Nominative einantis
(einąs)
einanti einantys
(einą)
einančios
Genitive einančio einančios einančių einančių
Dative einančiam einančiai einantiems einančioms
Accusative einantį einančią einančius einančias
Instrumental einančiu einančia einančiais einančiomis
Locative einančiame einančioje einančiuose einančiose
Nominative ėjęs ėjusi ėję ėjusios
Genitive ėjusio ėjusios ėjusių ėjusių
Dative ėjusiam ėjusiai ėjusiems ėjusioms
Accusative ėjusį ėjusią ėjusius ėjusias
Instrumental ėjusiu ėjusia ėjusiais ėjusiomis
Locative ėjusiame ėjusioje ėjusiuose ėjusiose
Nominative eidavęs eidavusi eidavę eidavusios
Genitive eidavusio eidavusios eidavusių eidavusių
Dative eidavusiam eidavusiai eidavusiems eidavusioms
Accusative eidavusį eidavusią eidavusius eidavusias
Instrumental eidavusiu eidavusia eidavusiais eidavusiomis
Locative eidavusiame eidavusioje eidavusiuose eidavusiose
Nominative eisiantis
(eisiąs)
eisianti eisiantys
(eisią)
eisiančios
Genitive eisiančio eisiančios eisiančių eisiančių
Dative eisiančiam eisiančiai eisiantiems eisiančioms
Accusative eisiantį eisiančią eisiančius eisiančias
Instrumental eisiančiu eisiančia eisiančiais eisiančiomis
Locative eisiančiame eisiančioje eisiančiuose eisiančiose
Nominative einamas einama einami einamos
Genitive einamo einamos einamų einamų
Dative einamam einamai einamiems einamoms
Accusative einamą einamą einamus einamas
Instrumental einamu einama einamais einamomis
Locative einamame einamoje einamuose einamose
Nominative eitas eita eiti eitos
Genitive eito eitos eitų eitų
Dative eitam eitai eitiems eitoms
Accusative eitą eitą eitus eitas
Instrumental eitu eita eitais eitomis
Locative eitame eitoje eituose eitose
Nominative eisimas eisima eisimi eisimos
Genitive eisimo eisimos eisimų eisimų
Dative eisimam eisimai eisimiems eisimoms
Accusative eisimą eisimą eisimus eisimas
Instrumental eisimu eisima eisimais eisimomis
Locative eisimame eisimoje eisimuose eisimose
Nominative eitinas eitina eitini eitinos
Genitive eitino eitinos eitinų eitinų
Dative eitinam eitinai eitiniems eitinoms
Accusative eitiną eitiną eitinus eitinas
Instrumental eitinu eitina eitinais eitinomis
Locative eitiname eitinoje eitinuose eitinose